Участие на ББКЕПИ в Проект: “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”(ИСОК) с бенифициент – БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 Кратко представяне на проекта:

 Наименование :  "Разработване  и  внедряване  на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”(ИСОК)

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 8 902 959 лв. 

Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара -  съюз  на  българския  бизнес,  в  съответствие  с  договор № BG051PO001-

2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните 

партньори”  по  Оперативна  програма  "Развитие  на  човешките  ресурси” 2007-2013,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския

социален фонд .

Срок на изпълнение: 2009  - 2013 г.

Обща цел : Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на  търсенето  и  предлагането  на  пазара  на труда  чрез  изграждане  на  система  за оценяване  на  компетенциите  на  работната сила на браншово и регионално ниво.

Специфични цели: 
- Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
- Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
- Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
- Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.

    В процеса на изпълнението на задачите по проекта БСК разчита на тесно и ефективно сътрудничество с ръководители и специалисти от фирми и браншови организации от цялия спектър на икономиката на страната. За целта се изгражда Нацинална референтна мрежа (НРМ)  която влючва секторни и регионални референтни звена и секторни и регионални косултативни съвети в основните икономически сектори. Като резултат от съвместната работа с тези звена ще бъде изградена информационна система за оценяване  компетенциите на работната сила(ИСОК), съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда. Определят се и т.н. Пилотни предприятия по сектори и региони в които, на основата на секторния компетентностен модел и методиките за оценка на компетенциите, разработени по проекта,  в изпреварващи срокове и с експертното съдействие на звената от НРМ безплатно , се внедрява компетентностният подход в управлението на човешките ресурси.

 

В процеса на изпълнение на задачите по проекта се налага необходимостта от сериозно сътрудничество с ръководствата на фирмите - членки и избрани фирми от сектора в които ще се проведът анкетни проучвания, касаещи компетенциите на различните категории специалисти, а в т.н. пилотни фирми ще се направи опит за внедряване на разработените компетентностни модели по проекта.

Какви биха могли да бъдат мотивите на ръководителите на фирми за участие в работата по проекта и вижданията за определяне на пилотните предприятия по сектори - на тези въпроси ръководството на проекта отделя специално внимание в разработената работна документация: мотиви и пилотни предприятия

Документи по проекта, създадени от екип на  бенифициента: Рекламно-информационна брошура  - Брошура  Презентация  - Презентация  Интернет портал на проекта: Интернет портал на проекта

 

ББКЕПИ беше поканена и започна активна работа по проекта като Браншова организация - партньор за пилотен сектор "Електронна промишленост и информатика"  от месец март 2011г. Вече са осъществени и някои  важни дейности залегнали в план-графика на камарата:

Подписване на СПОРАЗУМЕНИЕ и ДОГОВОР за сътрудничество

Учредяване на Секторно референтно звено(СРЗ) “ЕЛЕКТРОНИКА”

Избор на ръководство на Секторения консултативен съвет(СКС)

- Избор на 10 пилотни предприятия в които ще се внедрява компетентностният подход в управлението на човешките ресурси разработен по проекта

- Изработване на Секторно електронно досие за сектор „Електронна промишленост и информатика”

-  Започна и работата по  изработване на Секторен анализ за сектор „Електронна промишленост и информатика”  

Повече за участието на ББКЕПИ в проекта...

Търсене