За ББКЕПИ

ПРАВЕН СТАТУТ
  Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ) е доброволна организация с нестопанска цел, в частна полза, на фирми които се занимават с разработка, производство, търговия и сервиз на електронна и компютърна техника и софтуер. Основана е през 1992 година.
Към настоящия момент в камарата  членуват  31 фирми и 15 физически лица. Фирмите са малки и средни предприятия с персонал от 10 до 100 души .
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БРАНШОВАТА КАМАРА
- Да представлява и защитава интересите на своите членове;
- Да подпомага научната и производствена дейност на своите членове в процеса на укрепване на икономиката на страната, присъединяването й към Евро-пейската общност;
- Да съдейства за повишаване квалификацията и постигане на висок професионализъм на работещите и управленския персонал в бранша.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДХОДИ НА БРАНШОВАТА КАМАРА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Участие в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи по въпросите на бизнеса в бранша;
- Изработване на становища и предложения за актуализация на действащи и създаване на нови нормативни актове и закони, засягащи българската електронна промишленост и информатика;
- Създаване и поддържане на система за обмен на техническа и търговска информация между членовете;
- Информация и подпомагане на членовете за участие в конференции, симпозиуми и различни програми, засягащи бизнеса и развитието на научната, развойна и производствена дейност, участие в търгове, панаири, изложби и бизнес - срещи в страната и чужбина;
- Рекламиране бизнеса на фирмите - членки чрез издаването на  каталог на фирмите, подходяща  страница  в Интернет,  рекламна брошура  и други информационни материали;
- Подпомагане на фирмите – членки за участие в кооперационни борси и срещи и в търсенето на подходящи фирми   за бизнес сътрудничество в страната и - Подпомагане на фирмите – членки за участие в кооперационни борси и срещи и в търсенето на подходящи фирми   за бизнес сътрудничество в страната и - Подпомагане на фирмите – членки за участие в кооперационни борси и срещи и в търсенето на подходящи фирми

 Станете членове на  
ББКЕПИ!

ДОКУМЕНТИ

 УПРАВЛЕНИЕ НА 
  ББКЕПИ
 
Съгласно Устава на организацията ББКЕПИ се управля ва от:
Общо събрание на всички членове, свиквано ежегодно, което отчита дейността, определя приоритетите на дейност и приема бюджета на организацията;
Управителен съвет от 5 души, който се избира от Общото събрание;
Контролен съвет от 3 души, който се избира от Общото събрание;
Председател, който се избира от Общото събра-ние;

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Маг.инж. Кирил Николов Желязков  
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ст.н.с.инж.Любомир Николов Бончев

ЧЛЕНОВЕ:
Маг.инж.Румен Петров Софков
Маг.инж. Чавдар Тодоров Тодоров
Маг.инж. Юлиан Георгиев Димитров

СЪСТАВ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:
Маргарита Михайлова Матева-Йорданова –  председател
Лиляна Василева Лилова-Буркова – член
Надя Димитрова Иванова – член


Лице за контакти:

Маг.инж. Валентин Вълчев Жиков -
Отговорен секретар на ББКЕПИ

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ 

УСТАВ на ББКЕПИ(изменен на ОС'09)УСТАВ на ББКЕПИ(изменен на ОС'09)

Приоритети в дейността на камарата през 2012 и 2013г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ(ОС) И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ(УС)

- Общо отчетно-изборно събрание на ББКЕПИ'09 - ПРОТОКОЛ

-  Общо отчетно-изборно събрание на ББКЕПИ'12 - ПРОТОКОЛ

- Извънредно Общо събрание на ББКЕПИ - 29.11.2012г.- ПРОТОКОЛ 

 

Търсене