ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Информация за програми и проекти финансирани от Европейския съюз


  В тази рубрика ще намерите информация за възможностите за кандидатстване с проекти по Структурните и Кохезионния фонд, както и за някои източници за финансиране на Вашата дейност.

Портали и web-страници за програми и проекти, финансирани от ЕС

Портал "Еврофинансиране"

Портал "ЕВРОПА"

Портал  "EuroFunds.bg"

Структурните фондове на ЕС 

ОП  Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Информация за структурните и кохезионни фондове на ЕС

Нормативни документи - постановления на Министерски съвет относно оперативните програми

Насоки и общи правила за кандидатстване по Структурните фондове и ОП "Конкурентоспособност" 
 Наръчник по Структурните фондове на ЕС

Брошура за ОП "Конкурентоспособност"

 Участие на ББКЕПИ в програмите съфинансирни от Европейската комисия

 Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика е активен участник в проектите по рамковите програми на Европейската комисия.От 2001-ва година членове и специалисти от фирмите-членки на камарата участват като подизпълнители в различни  проекти съфинансирани от Европейската комисия:

А) В проектите ECET , ETN DEC, TRICE с бенифициент - Русенския университет “Ангел Кънчев”.Повече...

Б) В проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика” с бенифициент - АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ.Повече...

В) В проекта “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”(ИСОК) с бенифициент – БЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА.Повече...

 

 

 

 

 

Търсене