Стартират 8 проекта за социалните партньори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

01.12.2009г.
Министерството на труда и социалната политика стартира осем проекта, които ще започнат в изпълнение на операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бенефициенти на проектите са Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Съюз за стопанска инициатива. Предвижда се предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на национално представителните организации за подобряване на адаптивността на заетите лица към пазара на труда в България посредством съвместни действия на социалните партньори.

Общият бюджет на операцията е 71 223 672 лв. или 3% от бюджета на ОП „РЧР”, като максималният размер на всеки проект е около 9 милиона лева. Проектите ще се изпълняват в периода 2009-2013 г. и ще реализират дейности по ограничаване на неформалната икономика, въвеждане на информационни системи на пазара на труда и повишаване ефективността на работната сила, разработване и прилагане на мерки за гъвкава сигурност на пазара на труда, развитие на индустриалните отношения чрез прилагане на иновационни модели.

Търсене