Споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение беше подписано на 18 март 2009г.

 Споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение подписаха на 18 март 2008 г., шестте национално признати работодателски организации, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). 

Целта на споразумението е да се подобри механизмът на сътрудничество между отговорните институции за развитието на професионалното образование и обучение в България, в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика и с предизвикателствата на динамично развиващия се и висококонкурентен пазар на труда. Страните по споразумението се обединяват за вземане на решения за общи действия и споделяне на отговорности за модернизиране на професионалното образование и обучение, като фактор за осигуряване на конкурентоспособна работна сила, за подобряване на пригодността за заетост и на икономическия растеж.

Приоритетните направления за сътрудничество са:
Преструктуриране на професионалното образование на секторен и регионален принцип с цел улесняване на професионалната и географската мобилност и възможностите за заетост;
увеличаване на инвестициите за повишаване на достъпа, качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение чрез развитие на публично-частното партньорство;
синхронизиране на професионалното образование и обучение с европейските процеси и политики.

Страните по споразумението се ангажират да реализират съвместни дейности за:
Модернизиране на професионалното образование и обучение чрез: осъвременяване на учебното съдържание, обучение и квалификация на учителите и преподавателите, обновяване на материално-техническата база, ефективно организиране и провеждане на практическо обучение;
Синхронизиране на училищната мрежа и на държавния план-прием с резултатите от системата за проучване и прогнозиране потребностите на пазара на труда по териториален и отраслов признак;
Осигуряване на качествена професионална подготовка по стратегически за икономиката високотехнологични професии, както и по непривлекателни, но важни за отделни отрасли на икономиката професии;
Подпомагане процеса на признаване на професионалните квалификации и компетентностите и създаване на условия за прозрачност и взаимно доверие;
Изграждане на национална информационна система за търсенето и предлагането на работна сила, професионално образование и обучение;
Развитие на националната система за професионално и кариерно ориентиране.Повече...
 

Търсене