Секторно референтно звено за оценка на компетенциите на работната сила в сектора на електронната промишленост бе учредено на 21.04.2011

   На 21 април 2011 г., беше учредено Секторно референтно звено(СРЗ) за оценка на компетенциите в сектор "ЕЛЕКТРОНИКА", в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".
   Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от Секторни консултативни съвети(СКС), в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.
  Секторният консултативен съвет (СКС) към Секторното референтно звено "ЕЛЕКТРОНИКА":
  - ще утвърждава препоръчителните професионални стандарти в сферата на електронната промишленост,
  - ще разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда,
  - ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и
  - ще прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите.
  За председател на СКС „Електроника" бе избран проф. Камен Фильов председател на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ).

   Съветът се състои от 15 представители на работодателските и синдикалните организации от сектор „Електроника", Националната агенция за професионално образование и обучение, учебни заведения подготвящи кадри за сектора и фирми, в които предстои пилотно да бъдат въведени модели за оценка на компетенциите на персонала.
   В приветствие към участниците в учредителното събрание изпълнителният председател на БСК Божидар Данев изтъкна, че секторът има голям потенциал и значение за българската икономика. Той изрази надежда, че работата на учредения днес съвет няма да се ограничи само в рамките на проекта, а ще продължи и след 2013 г. Повече...

Търсене