СИВАТА ИКОНОМИКА В БРАНШ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"- браншово изследване

Браншовото изследване показва, че тенденцията е фирмите от бранша да развиват широк спектър от дейности. Секторът е развит предимно като фирми за производство и услуги в професионалната сфера и значително по-малко като производство на потребителска техника. Поради спецификата на дейностите в бранш „Информационни технологии”, преобладаващата част от фирмите (96%) са регистрирани по ДДС, което предполага професионално водено счетоводство и редовно предоставяне на информация на държавната администрация. Едноличните фирми в бранша са по-скоро изключение. Тъй като 92,0% изследваните фирми са с българска собственост, от гледна точка на изучаването на сивата икономика това дава възможност за изчерпателно изследване на отношението на българина-работодател към сивите практики.Повече...

Търсене