Обучени са първите в страната оценители на компетенции на работната сила

На 26 и 27 октомври 2011 г. в София се проведе обучението на първата група оценители на компетенции по проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".
В обучението се включиха 19 специалисти „Човешки ресурси" от секторите „Туризъм", „Месопреработване", „Електроника", „Електротехника" и „Металургия". В рамките на два дни обучаващите бяха запознати с различни методи за определяне на ключови длъжности в предприятията, профили на длъжности и компетентностни модели, споделяха опита на техния сектор или предприятие в областта на компетентностния подход за оценка на компетенциите.Повече...

Търсене