Новите Интернет страници на управляващия орган и на междинното звено по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) вече работят

Новите сайтове - www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, са създадени в рамките на проект за публичност и прозрачност на дейностите по оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ).Управляващият орган – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е бенефициент по този проект, който се осъществява по приоритетна ос 5 на програмата - „Техническа помощ”. Новите сайтове по ОПРКБИ имат еднотипен дизайн, но се отличават по различни цветови схеми. Това допринася за по-лесното и бързо ориентиране на потребителите. Навигацията на сайтовете предоставя улеснен достъп до изчерпателна информация, представена по съвременен начин, обясниха от МИЕТ.

Търсене