Министерският съвет прие Национална програма за ускорено развитие на информационното общество

Министерският съвет прие Национална програма за ускорено развитие на информационното общество

 Министерският съвет прие на 2 октомври, Национална програма за ускорено развитие на информационното общество в Република България (2008-2010 г.)
Националната програма е изготвена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Документът определя оперативната рамка на българския модел на информационното общество при усвояване на нови знания, технологии и практики, необходими за създаване на иновации и осъществяване на технологичен трансфер. 
Програмата акцентира върху конвергенцията на информационните и комуникационни технологии/ИКТ/, електронното съдържание, обществените услуги и подобряване качеството на живот, като отчита разнообразните възможности, които предоставят ИКТ за социално и икономическо развитие. 
Програмата включва и концепция за приобщаващо информационно общество, която интегрира еднакво добре всички слоеве на обществото и подпомага развитието на човешкия капитал.

Търсене