На 1 октомври 2012 г. ИАНМСП обяви началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.
Цялостната дейност по администриране на Националния иновационен фонд се изпълнява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:
 научноизследователски развойни проекти
 проект за техническа осъществимост

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври 2012 г., 17:30 часа
Бюджетът на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв. Повече...

Търсене