ЕЛРЕСУРС ООД колективна организация за оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване започна активна дейност от 01.06.2010г.

ЕЛРЕСУРС ООД, е колективна организация за оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) по колективна схема (Решение № ООп–52-00/21.05.2010г. на МОСВ). Компанията е така организирана, че да изпълнява поетите ангажименти към своите партньори и регулаторните органи в РБългария, като едновременно с това разработва съвременни екологични решения за управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) съгласно законовите разпоредби.  
Ако Вие сте компания, която предлага на пазара електрическо и електронно оборудване - то Вие сте задължени да заплащате продуктова такса, съгласно Наредба по ПМС № 82 от 10.04.2006г. Предлагаме Ви алтернативен вариант. Сключете договор за членство в колективна система по оползотворяване, за да оптимизирате разходите си. Ние изцяло ще се ангажираме с изпълнението на Вашите задължения съгласно действащото 
законодателство, а Вие ще имате възможност, спестявайки време и пари, да се концентрирате върху основния си бизнес. Основание да Ви предложим горното ни дава ангажираността на нашите учредители и съдружници, между които: Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българска асоциация за информационни технологии (БАИТ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Съюза за стопанска инициатива, Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”, Браншова камара “Феникс-Ресурс”, Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ), Национална асоциация ХоРеКа. 

За повече информация относно нашата дейност и желание за съвместна работа, екипът на ЕЛРЕСУРС ООД остава на Ваше разположение.  

Web: www.elresurs.bia-bg.com ,e-mail: elresurs@bia-bg.com, elresurs@abv.bg, tel: +359 2 91 945 ,fax: +359 2 945 59 59 ,

За контакт: Мариана Христева +359 889 716647 ,Десислава Ивaнова +359 898 777320  

Търсене