БСК сезира Омбудсмана на Р България за противоконституционни текстове в Закона за местните данъци и такси


26.05.2009
ДО
ОМБУДСМАНА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО: ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОМБУДСМАН,
Нормативните документи, регламентиращи реда за определяне на такса битови отпадъци, нарушават правата на гражданите, създават условия за нееднакво третиране на граждани и юридически лица и не са в съответствие с конституционните принципи за равенство и справедливост. 
..... 
Установеният в законовите и подзаконови нормативни актове ред за определяне размера на такса „битови отпадъци” е не само несправедлив и нарушаващ правата на гражданите, но и противоконституционен. Повече.... 

Търсене