АНАЛИЗ-"ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ЗАЕТОСТ И ДОГОНВАЩО РАЗВИТИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ"

Разработката е посветена на изключително актуални социално-икономически проблеми, свързани с отражението на икономическата криза върху българската икономика и част от базисните ограничения и фактори за икономическия растеж. В първата част са анализирани т.н. „изтичане" на добавена стойност, отражението на структурните диспропорции на брутната добавена стойност в основните сектори на икономи ката на България, влиянието на „Паричния съвет", фискалните ограничения и перспективи за сближаване към средното икономическо равнище на ЕС-27 и Еврозоната в контекста на догонващо развитие и Стратегията „Европа 2020". Във втората част са представени анализи, предложения и лични позиции на експерти на работодателски организации, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели. Те правят опит за дефиниране на възможни перспективи и алтернативи за икономическия растеж на България в периода до 2020 г., в контекста на догонващото развитие и стратегията „Европа 2020".Повече...

Търсене