ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия(ИАНМСП)
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи иинформац.системи"(ИАЕСМИС)
Българска агенция за инвестиции
Патентно ведомство
Български орган по сертификация "Сертификация" ЕАД
Комисия за защита на потребителите
Държавна комисия по стокови борси и тържища
Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация
Държавна агенция за метрология и технически надзор
Български институт по стандартизация
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 
Център на промишлеността на Република България в Москва
Агенция за обществени поръчки
Агенция по енергийна ефективност
Агенция по заетосттаНационална агенция за приходите
Национална агенция за професионално образование и обучение(НАПОО)
Институции
Министерски съвет 
Народно събрание 
Президент
Министерства
Министерство на икономиката,енергетиката и туризма
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи 
Министерство на финансите 
Министерство на външните работи 
Министерство на земеделието и храните 
Министерство на образованието,младежта и науката 
Министерство на правосъдието 
Министерство на транспорта ,информационните технологии и съобщенията
Министерство на здравеопазването 
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите 
Други
Полезна икономическа информация от фирма УНИВЕРСКОНСУЛТ
Национален център за информация и документация
Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)
Българска стопанска камара (БСК)
Българска Търговско Промишлена Палата(БТПП)
Италианска Търговска Камара в България 
Полезни връзки с европейските институции
Портал на Европейския съюз
Европейски ОМБУСМАН


 

Търсене