ОБУЧЕНИЕ

Повишаване на квалификацията и управленските умения на кадрите е един от основните приоритети на ББКЕПИ.  
Отчитайки важността на професионалната квалификация за успешното развитие на бизнеса и конкурентоспособността в бранша камарата се стреми да подпомогне усилията на членовете си в това направление:
- Предоставя информация за
нормативната база за професионалното образование и обучение в страната
- Следи и информира членовете за организирани семинари курсове за квалификация и обучения, организирани от
"БИЦ-ИЗОТ" АД и БУРМЕКС– ЛБ ООД- членове на браншовата камара, БСК , БТПП  и др. организации.
- Експерти на ББКЕПИ активно участват в работата на различни комисии и работни групи на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

- Предоставя информация за  програми и възможности за финансиране на професионалното образование и обучение в страната


 

Търсене