Втора работна среща по проекта на БСК “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила ”

13.05.2010 21:30

На 12 и 13 май 2010 г., в БСК се проведе Втора работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Форумът бе организиран по изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа" проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" са КНСБ и КТ „Подкрепа".
Присъстващите бяха запознати със същността, целите, организацията и управлението на проекта, като в детайли бяха разгледани възможни работни хипотези за изграждането на референтни звена и консултативни съвети, подбора на пилотните предприятия, както и някои предизвикателства, пред които е изправено успешното изпълнение на проекта.
През м. юни ще се проведе Национална среща по проекта на БСК по ОП РЧР, на която ще бъде обсъдена структурата и функциите на Националната референтна мрежа и звената за оценяване на компетенциите на работната сила.Повече...

Назад

Търсене