В ББКЕПИ ще бъде създадено секторно звено за оценка на компетенциите по проекта на БСК,финансиран от ЕК

23.02.2011 13:19

На заседание на  Националният съвет за оценка на компетенциите (НСОК) при БСК от 22.02.2011г. бяха одобрени шест нови икономически сектора, в които да бъдат въведени модели за оценка на компетенциите на работната сила. Това са:
1. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
2. Хотелиерство и ресторантьорство;
3. Производство на хранителни продукти (месо, пиво, мляко, хляб);
4. Производство на електрически съоръжения;
5. Производство на мебели;
6. Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение.
Разработването и внедряването на секторните компетентностни модели ще бъде възложено на експертни групи към специално създадените за целта секторни звена за оценка на компетенциите, чиято дейност ще се координира от следните браншови работодателски организации:
- Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ);Повече...

Назад

Търсене