През април 2010 г. анкетьори от ББКЕПИ ще анкетират български фирми по проекта „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА”

04.04.2010 17:40

През месец април 2010 г. анкетьори от ББКЕПИ ще анкетират български фирми от електронната промишленост и информатиката по проекта „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА”. Това е една от дейностите по проекта,финансиран от ЕК изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ) в който ББКЕПИ е включена като подизпълнител.
Проектът „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА” е финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните партньори.

За успешното извършване на одитите вече създадена специална организация:

- Изготвени са: ВЪПРОСНИК за дълбочинно интервю в сектор ИТ , ВЪПРОСНИК за вътрешнофирмен одит и АНКЕТНА КАРТА за разговори с ръководители и специалисти от фирмите;

- Определени са анкетьорите, които ще провеждат анкетите;

- Направен е предварителен график за срещи с отговорни специалисти във фирмите, който е в процес на съгласуване.

  Като резултат на направения вътрешнофирмен одит ще се събере детайлизирана емпирична информация за характерните прояви и особености на сивата икономика.

Назад

Търсене