Прието е увеличаване на бюджета по обявените през месец октомври 2008_г. четири процедури по ОП "Конкурентоспособност" с 88 012 350 лв.

11.12.2008 09:25

 Бюджетът по четири от обявените през октомври месец 2008 г. процедури за конкурентен подбор на проекти по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРЧР) 2007-2013 се увеличава. Това реши комитетът за наблюдение на ОПРЧР на проведеното на 5 декември 2008 г. в София свое третото заседание. Решението е по инициатива на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, в качеството му на ръководител на управляващия орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Общо бюджетът по четирите процедури се увеличава с 88 012 350 лв., като от 184 825 935 лв. нараства на 272 838 283 лв. Четирите схеми, получили по-голям бюджет, са “Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" (дата на обявяване - 10.10.2008, краен срок за набиране на проектопредложения - 07.01.2009 г.), „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” (дата на обявяване - 15.10.2008, краен срок за набиране на проектопредложения - 12.01.2009 г.), „Технологична модернизация в големи предприятия” (дата на обявяване - 15.10.2008, краен срок за набиране на проектопредложения - 12.01.2009 г.) и „Покриване на международно признати стандарти” (дата на обявяване - 06.10.2008, краен срок за набиране на проектопредложения - 06.01.2009 г.).Вижте повече на адрес: https://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_48.html

Назад

Търсене