Открита процедура 2007BG161PO003/2.1.1-02/2008 по приемане на проектни предложения по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г

07.10.2008 20:23

 Министерството на икономиката и енергетиката предвижда да обяви открита процедура 2007BG161PO003/2.1.1-02/2008 по приемане на проектни предложения по Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията иразвитие на благоприятна бизнес средата”, област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията”.

Назад

Търсене