Общото отчетно-изборното събрание на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ) ще се състои на 01.06.2012 година

21.05.2012 16:13

Общото отчетно-изборно събрание на Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ)  ще се проведе на 01.06 2012 година (петък) от 15:00 ч. в София, в заседателната зала на БИЦ-ИЗОТ АД, бул.  Цариградско шосе 133,  при следния

Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на ББКЕПИ;

2. Отчет на КС за дейността на УС и на ББКЕПИ;

3. Приемане на основни приоритети за дейността на ББКЕПИ;

4. Определяне размера на членския внос;

5. Приемане бюджета на ББКЕПИ;

6. Избор на нов УС и КС на ББКЕПИ;

7. Приемане и освобождаване на членове на ББКЕПИ;

8. Разни

От УС на ББКЕПИ

Тук можете да се запознаете с Отчета за дейността на ББКЕПИ.

 

Назад

Търсене