Обявиха открита процедура за подбор на проекти по ОП "Конкурентоспособност" със срок 10.08.2010 г.

12.05.2010 18:21

На 10 май 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявиха открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 10.08.2010 г., 16.00 часа.
Обявената процедура за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.Повече...

Назад

Търсене