На 15.04.2009г. ще се проведе Общото отчетно изборно събрание на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ)

11.04.2009 12:52

На 15 април 2009г.(сряда) от 17.00ч. в заседателната зала на “БИЦ-ИЗОТ” АД, София се свиква Общо събрание на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ). 
Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ съобщението за Общото събрание е публикувано в Държавен вестник бр.14/20.02.2009г., стр.151.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на ББКЕПИ;
2. отчет на КС за дейността на УС и на ББКЕПИ;
3. приемане на основни приоритети за дейността на ББКЕПИ;
4. определяне размера на членския внос;
5. приемане бюджета на ББКЕПИ;
6. приемане на промени в устава на ББКЕПИ;
7. избор на нов УС и КС на ББКЕПИ;
8. приемане и освобождаване на членове на ББКЕПИ;
9. разни
В работата на Общото събрание с право на глас могат да участват само членоветв на ББКЕПИ платили членския си внос за 2008 година.
Материалите по обсъжданите въпроси са на разположение в офиса на камарата - в БИЦ-ИЗОТ” АД. 

Назад

Търсене