Министерството на околната среда и водите предоставя за обсъждане в двуседмичен срок проект на нов Закон за управление на отпадъците

11.04.2011 16:00

 Министерството на околната среда и водите транспонира в българското законодателство Новата рамкова директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви за постигане на целите поставени от Европейския съюз в областта на управление на отпадъците в съответствие с интересите на Република България и при намаляване административните ограниченията за бизнеса. 

Новата рамкова директива за отпадъците преразглежда три съществуващи директиви: директивата за отпадъците 2006/12/ЕС, Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци и Директива 75/439/EО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на отработени масла.

В тази връзка, МОСВ на най-ранен етап, преди стартиране на официалните процедури по съгласуване на нормативните актове, предлага проекта на новия Закон за управление на отпадъците за обществена консултация, както и теми за обсъждане, свързани с управление на отпадъците.

Вашите мнения, предложения и забележки може да изпращате в срок до 21.04.2011 г. на следните електронни адреси:
svetla@moew.government.bg
smilyanov@moew.government.bg
Повече информация ....Назад

Търсене