МИЕ откри нова процедура за подбор на проекти по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г

07.10.2008 16:14

 На 06.10.2008 г. Министерството на икономиката и енергетиката https://www.mi.government.bg/
 – управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., откри процедура BG161PO003-2.1.03 "Покриване на международно признати стандарти" за подбор на проектни предложения по приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", област на интервенция 2.1: "Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.2: "Покриване на международно признати стандарти". Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05.01.2009 г., 16 ч. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лв.

Назад

Търсене