ИАНМСП ОБЯВЯВА нова процедура за подбор на проекти по ОП Конкурентоспособност

22.10.2008 15:27

 

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения поПриоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1:„Технологична модернизация в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04"Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на малки и средни предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии, както и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на предприятията.
 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.,
а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева (петдесет хиляди лева);
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева (един милион лева).
Допустими за финансиране са следните дейности:
По елемент „Инвестиции":
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения;
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или не патентовани технически познания и др.;
- Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на направените инвестиции по проекта.
По Елемент „Услуги":
- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии.
 Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bgи www.sme.government.bg.
 Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 януари 2009 г., 16.00 часа.

 

Назад

Търсене