Документи за членство

  ЗА  ЧЛЕНУВАНЕ  В   Б Б К Е П И
 Кандидатстването за членство в ББКЕПИ се осъществява по следния начин:
1. В офиса на камарата се внасят следните документи:
 а) Попълнено и подписано от кандидата ЗАЯВЛЕНИЕ до Управителния съвет на ББКЕПИ(по образец); Освен на ръка, заявлението може да се изпрати по факса или сканирано - по електронната поща на адрес bbkepi@izotbg.net.
 б) Попълнена информационна карта за кандидата - на български и английски език(по образец); Освен на ръка, информационна карта може да се изпрати по факса или сканирана - по електронната поща на адрес bbkepi@izotbg.net.
Данните от информационната карта се използват за изготвяне на представителните документи на камарата – каталози, дипляни, вебсайт и др. 
в) Копие от съдебното решение за регистрирането на фирмата или свидетелство за актуалното състояние на фирмата. Освен на ръка, копието на документа може да се изпрати по факса или сканирано - по електронната поща на адрес bbkepi@izotbg.net.
 2. Процедура на приемане: 
След утвърждаване на кандидатурата от Управителния съвет(съгласно устава) Отговорният секретар уведомява кандидата за взетото решение. 
 Утвърденият кандидат внася в касата на ББКЕПИ на ръка или по нейната банкова сметка определените суми за редовен годишен членски внос, след което взема участие в живота на камарата като редовен член.Срещу внесения членски внос от страна на ББКЕПИ се издава съответна фактура, а сумата се признава за разход на фирмата.
Банковата сметка на ББКЕПИ е: IBAN: BG64 UNCR 9660 1048 4408 09, BIC: UNCRBGSF при Банка: Уникредит Булбанк, клон СЛАТИНА, Офис 7-ми км., гр. София 
  3. Контактуване 
 Контактите между браншовата камара и членовете се осъществяват по телефона (за ББКЕПИ: (+359 2)8740031, Мобилния телефон(+359 895)217557, Факса: (+359 2)9718378, е-меила: bbkepi@izotbg.net или вебсайта на камарата:https://bbaeii.webnode.com
 При настъпили промени в регистрацията, адресните данни и др. на члена, той известява НЕЗАБАВНО за това Отговорния секретар на камарата за нанасяне на съответните поправки в представителните документи на камарата.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:
  ДО 
  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
  Б Б К Е П И
  гр.София 

  З А Я В Л Е Н И Е

  От .......................................................................................

  Уважаеми дами и господа,

 В съответствие с чл. 9 от Устава на ББКЕПИ, моля представляваната от мен фирма да бъде приета за член на камарата.
 Заявявам, че приемам Устава на ББКЕПИ и ще се съобразявам с посочените в него права и задължения на членовете на камарата.
Приложение: 1. Попълнена информационна карта(на български и английски език); 
  2. Копие от съдебното решение за реистрация на фирмата 

                                                                   С уважение: ...............................
 ......., ...............г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА КАНДИДАТА - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ( НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

   А. НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:
 1. Регистрация: (Номер и дата на съдебното решение за регистрация на фирмата);
 2. Име: (Пълното и съкратено наименнование на фирмата съгласно съдебното решение);
 3. Адрес: (Пълният адрес на централния офис на фирмата - за кореспонденция);
 4. Телефон: ( Телефонният номер на централния офис на фирмата);
 5. Факс: (Номерът на факса на централния офис);
 6. E-mail: (Адресът на електронната поща на фирмата;)
 7. Web site: ( Веб-страницта на фирмата в ИНТЕРНЕТ, ако има такава);
 8. Основана: (Година на създаване на фирмата);
 9. Персонал: (Посочва се броя на персонала към момента);
 10.Ръководство: (Посочват се трите имената на ръководителя (ръководителите) на фимата, както и титлите му, ако има такива);
 11. Предмет на дейност: (Посочва се предметът на дейност във фирмата);
 12. Сертификат за качество(ISO9000 и др.): (Посочват се номера и типа на притежавания сертификат или се отбелязва дали фирмата е в процедура или не за получаването му)
 13. Продукти: (Посочват се произвеждните и предлагани на пазара продукти на фирмата);
 14. Бизнес връзки(партньори): ( Посочват се бизнес-връзките на фирмата, оторизираното представителство на други фирми и др., ако има такива);
 15. ЛОГО: (Копие на ЛОГО-то на фирмата). Електронният файл на логото се изпраща като прикачен файл на адрес: bbkepi@izotbg.net.);
 16.. БУЛСТАТ: (Идентификационния код на фирмата);
 
 Б. НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
 1. Name: (Пълното и съкратено име на фирмата);
 2. Address: (Пълният адрес на централния офис на фирмата - за кореспонденция);
 3. Executive: (Посочват се трите имената на ръководителя (ръководителите) на фимата, както и титлите, ако имат такива);
 5. Business: (Посочва се предмета на дейност във фирмата);
 6. Products: (Посочват се произвеждните и предлагани на пазара продукти на фирмата);
 8. Company relations: ( Посочват се бизнес-връзките на фирмата, оторизираното представителство на други фирми и др., ако има такива);
 

 .........................200...г. Подпис:...............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:

                                                                  ДО

                                                                  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

                                                                  Б Б К Е П И

                                                                                     Т У К

                                               З А Я В Л Е Н И Е

         От ...............................................................................................................

                                                  Уважаеми дами и господа,

         В съответствие с чл. 9 от Устава на ББКЕПИ, моля да бъда приет/а за член- на камарата като физическо лице.

         Заявявам, че приемам Устава на ББКЕПИ и ще се съобразявам с посочените в него права и задължения на членовете на камарата.

Приложение: Попълнена информационна карта(на български и английски език);

                                                    С уважение: ...............................

        .........., ............................г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА КАНДИДАТА - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ( НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

А.  НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

         1.  Име: (Трите имена на лицето и титли/ако има такива/)

         2. Адрес: (Адресът за кореспонденция)

         3. Телефон: (Телефонният номер, мобилния телефонен номер)

         4. E-mail: (Адресът на електронната поща на лицето)

         5. Предмет на дейност: (На фирмата и длъжност/ако лицето работи/)

 Б.  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

         1. Name: (Трите имена на лицето и титли/ако има такива/)

         2. Address: (Адресът за кореспонденция)                              

 ..................г.             

Подпис:   ...............

Търсене