Бизнес сътрудничество и иновации

Онлайн система в услуга на бизнеса в ЕС
Европейската комисия стартира нова онлайн система, предоставяща практическа информация за предприятията, търсещи бизнес възможности в друга страна от ЕС. 
Системата работи на всички европейски езици и поддържа база данни за всички страни-членки.
На адрес https://ec.europa.eu/youreurope/business е публикувана информация за законодателството на отделните страни, свързано с регистрацията на фирми, осъществяването на стопанска дейност, данъчна система, екологични изисквания и пр.

Използвайте богатата бизнес-информация на е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа - Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Целта на новата европейска мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса.

Информационен портал на Европейската комисия за продуктите на инфрмационните технологии (IT) и електронния бизнес (e-business) и техните дставчици.
Порталът ще помага на фирмите от IT бранша да се запознаят с доставчиците на продуктите от електронния бизнес и информационните технологии и да намерят подходящи продукти, решения и партньори. Можете да го намерите на адрес: https://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide
Регистрацията в портала е безплатна и там ще можете да покажете своите продукти и услуги, с което ще можете да потърсите вашите бъдещи потребители и партньори.

Платформа “Технологичен пазар”
Платформата “Технологичен пазар” е резултат от инициатива за изграждане на информационната система за осъществяване на пазарно ориентиран технологичен трансфер между субектите от Мрежата за Технологичен Трансфер: учредители (ГИС, IRC, MSI - БСК.) и потребителите - браншовите асоциации, фирми от индустриите, институти и т.н. 
Основната цел на проекта е да изгради организационна и информационна инфраструктура, позволяваща ефективно взаимодействие на възможно най-широк кръг от представители на научни и технологични центрове, браншови организации, представители на бизнеса и индустрията, както и на организации работещи по проекти за технологичен трансфер и повишаване на конкурентноспособността на икономиката.
За да станете потребител на платформата Вие трябва да получите членство в определен индустриален форум. Информация как да станете член на избраният от Вас индустриален форум ще намерите като посетите интернет страницата на форума и проследите рубриката за членство. Към списъка от индустриалните форуми на платформата “Технологичен пазар”

Национален иновационен фонд
Националният иновацион фонд към Министерство на икономиката и енергетиката е създаден като част от изпълнението на Иновационната стратегия на Република България, приета на 8 септември 2004г.
Целта на Националния иновационен фонд е да насърчи реализацията на научно-приложни изследователски проекти и технико-икономически проекти, чрез които се усвояват нови или се усъвършенстват продукти, процеси или услуги. Стратегическите цели, които си поставя фондът, са повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията, и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.
В конкурсна сесия за финансиране на проект от Фонда може да участва отделно предприятие само или съвместно с други предприятия и/или изследователски организации от държави-членки на Европейския съюз. Предприятието, което кандидатства, трябва да е регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон.
Типове проекти, допустими за субсидиране от Националния иновационен фонд:
Ø Научно-приложни изследователски проекти, с максимален размер на помощта до 500 000 лева и продължителност на проекта от 12 до 36 месеца; 
Ø Технико-икономически / предпроектни проучвания, с максимален размер на помощта до 50 000 лева за изследвания и развитие, с продължителност на проекта от 6 до 12 месеца. 
Допълнителни финансови стимули ползват проекти, предложени от малки и средни предприятия и проекти, които включват действително сътрудничество между най-малко две независими едно от друго предприятия или предприятие и изследователска организация.
 
Проектните предложения за участие в конкурсната сесия се приемат в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в София на адрес: Кв. Изгрев, ул. 165 № 3 А

Интернет сайт за безплатно публикуване на обяви за износ на продукция в Китай.
Министерство на търговията на Китай със съдействието на Посолството на КНР в България стартира интернет сайт, на който фирми, желаещи да изнасят своята продукция в Китай, ще могат безплатно да публикуват своите обяви.

Българо-китайски търговски връзки
Китайското Министерство на търговията стартира проект за директно насърчаване на български фирми-износителки при намиране на техни партньори от Китай.
На този етап интерес представляват продукти, свързани с: нови енергийни източници, нови материали, енергийна ефективност, опазване на околната среда, биомедицина, информационни технологии, машиностроителна продукция, преработка на храни и селскостопанска продукция, качествени потребителски стоки. 
На Интернет страницата www.oncn.org фирми от целевата група могат да се регистрират, след което ще им се окаже помощ за контакт с потенциални китайски вносители.

Търсене